Neutrophils   Band-form neutrophils | Segmented form neutrophils
Lymphocytes and Atypical lymphocytes   Lymphocytes | Atypical lymphocytes | Unclassifiable cells
Erythrocytes   Polychromasia b Dacryocyte b Elliptocyteb Schizocyteb Codocyteb Echinocyte
Acanthocyteb Leptocyteb Spherocyteb Drepanocyteb Stomatocyteb Micro erythrocyte
Granulocytes   Myeloblastb Promyelocyteb Myelocyteb Metamyelocyteb Basophilsb Eosinophilic metamyelocyteb Eosinophilic myelocyteb Band form
Erythroid precursors   Proerythroblastb Basophilic erythroblastb Polychromatic erythroblastb Orthochromic erythroblast