Neutrophils
Band-form neutrophils
Segmented form neutrophils

Lymphocytes and Atypical lymphocytes
Lymphocytes
Atypical lymphocytes
Unclassifiable cells

Erythrocytes
Polychromasia
Dacryocyte
Elliptocyte
Schizocyte
Codocyte
Echinocyte
Acanthocyte
Leptocyte
Spherocyte
Drepanocyte
Stomatocyte
Micro erythrocyte

Granulocytes
Myeloblast
Promyelocyte
Myelocyte
Metamyelocyte
Basophils
Eosinophilic metamyelocyte
Eosinophilic myelocyte
Band form

Erythroid precursors
Proerythroblast
Basophilic erythroblast
Polychromatic erythroblast
Orthochromic erythroblast